top of page
Networking Event

การเรียนแบบ ตัวต่อตัว และ กลุ่มแบบเล็กๆ

PRIVATE FOR ADULTS

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ แบบตัวต่อตัว หรือจัดกลุ่มเพื่อนที่สนใจตรงกันมาเรียน

(กลุ่มละ 2-5 คน)  

เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาหรืออาจารย์ชาว Bilingual ไทยที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์

ด้วยหลักสูตร Customized Course จัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ได้ทุกแบบ ทุกสถานการณ์ 

 • English Conversation

 • Writing

 • Grammar

 • Listening

 • Exam

 • Business English

 • Job/University Interview

 • E-mail & Telephoning

 • Kid English

 • Phonics Skill

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผูเรียนที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่สามารถกำหนดได้ตามความต้องการ


วันและเวลาเรียน

 • ระยะเวลาเรียน สามารถเลือกลงชั่งโมงเรียน 30-60-90-120 ชั่งโมง

 • สามารถกำหนดวันและเวลาตามที่ต้องการได้

 • เรียนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง

หากต้องการปรึกษาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ Lingo มีผู้ให้คำปรึกษา คอยให้บริการตลอด

bottom of page