top of page

English . Chinese . Thailand . Japan

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 14 ปี เข้าใจความต้องการขององค์กร

เราพร้อมให้คำปรึกษา และ วางรูปแบบการอบรมให้ตอบโจทย์

จัดทำหลักสูตร  Customized ที่พิเศษเฉพาะ

และมีมาตราฐานในการวัดผลเทียบเท่าระดับสากล

 

OUR PARTNERS

Contact Us

เราพร้อมให้คำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Professional Language Training

bottom of page