top of page
students-taking-an-exam.jpg

EXAM COURSE

หลักสูตรพิชิตข้อสอบ 
TOEFL/IELTS/TOEIC
University Exams

เรียนภาษาอังกฤษ TOEFL TOEIC IELTS ที่  Lingo แถวบีทีเอส BTS

ทางลิงโก้ได้จัดหลักสูตรคอร์ส เตรียมสอบ TOEFL/ IELTS เเละ ข้อสอบ University Exams 

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เคล็ดลับ ทิปในการทำเเต่ละข้อสอบ เพื่อให้ได้พิชิตข้อสอบได้


ทั้งนี้ความแตกต่างระหว่าง การสอบ TOEFL/ IELTS คือ  


TOEFL (Test of English as a Foreign Language) เป็น  การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน  เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาต่อ  หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยผลคะแนน TOEFL  จะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งการสอบ TOEFL จะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพูด (Speaking) การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่งสำหรับการสอบ


IELTS (International English Language Testing System) คือ การวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป  โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อ หรือรับการฝึกอบรมในต่างประเทศ เช่น  สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา  และผู้ที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นฐาน ไปยังประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์  IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด  การอ่าน และ การเขียน ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็น  แต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ 

โดยผลคะแนน IELTS เก็บไว้ใช้ได้ 3 ปี 


ในการสอบ IELTS ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ  สำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบเพื่อนำผลไปสมัครเรียนต่อ และ สำหรับการฝึกอบรม  ผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสองแบบจะได้รับข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบการฟังและ  การพูดฉบับเดียวกัน ส่วนการทดสอบการเขียนและการอ่านจะใช้ข้อสอบคนละแบบ  ซึ่งแยกตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการทดสอบ


รูปแบบของการทดสอบแยกตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการทดสอบ


  1. เพื่อการศึกษาต่อ (ACADEMIC modules) เพื่อเป็นการ
      ทดสอบความพร้อมในการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท


2. เพื่อการฝึกอบรม (GENERAL TRAINING modules) 
      เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยม  การฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ  

     ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน จะไม่ซับซ้อนเหมือนกับผู้ที่ต้องการวัด ระดับความรู้เพื่อศึกษาต่อ และเหมาะ      สำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือ  ออสเตรเลีย


ทางสถาบัน ลิงโก้ มีอาจารย์ที่ได้รับการเทรนนิ่งเกี่ยวกับ TOEFL/ IELTS 

เพราะฉะนั้น เราจึงเชื่อว่าการสอบ และการวัดระดับการสอบ จะได้ผลที่น่าพอใจมากที่สุด


สอบฟรี Placement Test 1 ชั่วโมง

สอบฟรี TOEFL Diagnostic Test 2 ชั่วโมง

Course Lesson Plan

Grammar 20 hrs

Reading 15 hrs

Listening 15 hrs

Speaking 5 hrs

Writing 5 hrs

Pass your test with Lingo!

bottom of page