top of page
Business Partners at Work

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจตอบโจทย์ความต้องการทางด้านภาษาของผู้เรียน ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง-พูด-อ่านในบริบทเชิงธุรกิจ

ด้วยการฝึกฝนจริงผู้เรียนจึงสามารถนำไปใช้เเล้วเห็นผลได้ทันที่!

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ข้อมูลของบริษัท 
Customer Service ทักษะการบริการลูกค้า 
Telephoning ทักษะการใช้โทรศัพท์

Emailing ทักษะการเขียนอีเมล์ 
Meetings การประชุม 
Presentation skills การนำเสนอ 
Negotiation การเจรจาต่อรอง 
Reports รายงาน
Listening ทักษะการฟัง 
Pronunciation ทักษะการออกเสียง 
Cultural Awareness การติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Finance ข้อมูลทางการเงิน 

หลังจากจบคอร์สแล้ว ภาษาอังกฤษของผู้เรียนจะมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น อย่างเห็นได้ชัด

การสนทนาทางโทรศัพท์ของคุณจะราบรื่นขึ้น และการ นำเสนองานของคุณจะคล่องแคล่วขึ้น

ทางสถาบันมีประสบการณ์ ด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธรุกิจ

เนื่องจากเรา มุ่งเน้นการอบรมพนักงานบุคลากรจากหลากหลายองค์กร

bottom of page